Privacy statement

Wanneer je gebruik maakt van www.rutgerleistra.nl laat je gegevens achter. Daarnaast gebruikt www.rutgerleistra.nl cookies. Hierdoor Werkt de website beter op jouw computer, telefoon of tablet.

Cookies

Om deze website optimaal te laten functioneren en om deze aan te passen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door het gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden.

Persoonsgegevens

Als je gebruik maakt van www.rutgerleistra.nl, dan kan het zijn dat je persoonsgegevens achterlaat. Hoe komt www.rutgerleistra.nl aan gegevens?:
• Invullen van het contact formulier
• Navigatie door de website

Waarom verzamelen wij jouw gegevens?

www.rutgerleistra.nl bewaart en verwerkt je gegevens met de volgende doelen:
• Statistieken analyseren zodat wij de website kunnen optimaliseren;
• Het opbouwen van een contactbestand en historie. Wij vragen jou e-mail zodat wij contact terug kunnen opnemen.

Kunnen andere partijen bij jouw gegevens??

Nee. Wij gaan vertrouwelijk om met jouw gegevens. Niemand kan er bij en wij zullen ze niet delen met derden.

Wil je inzicht in je gegevens?

Je kunt altijd de gegevens die wij over jou hebben opvragen. Stuur een e-mail naar info@rutgerleistra.nl met de vraag om jouw gegevens. Wanneer de gegevens feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn mag je ons vragen dit aan te passen.

Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1. Rutger Leistra mediavormgever is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 65699890
1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Rutger Leistra mediavormgever een overeenkomst heeft afgesloten.
1.3. Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

2. Toepasselijkheid / uitvoering

2.1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Rutger Leistra mediavormgever zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd.
2.3. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Rutger Leistra mediavormgever alleen bindend indien en voor zover deze door Rutger Leistra mediavormgever uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.4. Rutger Leistra is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

3. Verplichtingen Rutger Leistra mediavormgever

3.1. Rutger Leistra mediavormgever garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid onafhankelijkheid en vakmanschap.

4. Verplichtingen opdrachtgever

4.1. Het door de opdrachtgever aan Rutger Leistra mediavormgever geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst en afbeeldingen in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Rutger Leistra mediavormgever en opdrachtgever. Indien tekst en beeld nog niet zijn aangeleverd zal er gebruik worden gemaakt van dummy-tekst en beeld. Het vervangen van dummy-tekst en beeld voor definitieve tekst en beeld kan meerwerk opleveren.
4.2. Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal dat het materiaal vrij is van rechten.

5. Offertes

5.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Rutger Leistra mediavormgever het recht de prijzen hierover aan te passen.
5.3. Offertes van Rutger Leistra mediavormgever zijn geldig tot 30 dagen na offertedatum.

6. Prijzen

6.1. De in een offerte of factuur vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
6.2. Alle zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
6.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Rutger Leistra mediavormgever niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
6.4. Rutger Leistra mediavormgever is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

7. Levertijd

7.1. Door Rutger Leistra mediavormgever opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief, tenzij anders is overeengekomen.
7.2. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8. Wijziging opdracht

8.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan opdrachtgever.
8.2. Indien Rutger Leistra mediavormgever, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Rutger Leistra gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.
8.3. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zal de daarvoor gereserveerde arbeidstijd aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

9. Eigendomsvoorbehoud en rechten

9.1. Zo lang opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Rutger Leistra mediavormgever.
9.2. Rutger Leistra mediavormgever behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
9.3. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom zoals: octrooirechten, modelrecht en auteursrecht toe aan Rutger Leistra mediavormgever.
9.4. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Rutger Leistra mediavormgever tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, ontwerpen, ontwerpschetsen, bronbestanden, en andere materialen of bestanden, eigendom van Rutger Leistra mediavormgever, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

10. Betalingsvoorwaarden

10.1 Opdrachtgever dient de factuur via overmaking te voldoen. Het betalen van de factuur dient binnen 14 dagen na het uitschrijven van de factuur te gebeuren. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
10.2. Alle door Rutger Leistra mediavormgever uit de overeenkomst met opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van opdrachtgever.
10.3. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente (momenteel 8,05 %), gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
10.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar in geval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
10.5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Rutger Leistra mediavormgever aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
11.2. De totale aansprakelijkheid van Rutger Leistra mediavormgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 200 Euro.
11.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Rutger Leistra mediavormgever meldt.
11.4. Opdrachtgever vrijwaart Rutger Leistra mediavormgever voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Rutger Leistra mediavormgever geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

12. Overmacht

12.1. In geval van overmacht zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

13. Geheimhouding

13.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen.
13.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

14. Wijzigingen AV

14.1. Rutger Leistra mediavormgever behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
14.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Rutger Leistra mediavormgever of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen ten allen tijden worden doorgevoerd.

15. Slotbepalingen

15.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
15.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.